fbpx

 

HASTALARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ

AYDINLATMA METNİ

Click for English

 1. Veri Sorumlusunun Bilgileri

Veri sorumlusu hakkındaki tüm resmi bilgiler aşağıda gibidir. Aydınlatma metninde sürekli olarak tarafların isimlerinin yazılmaması için kısaltma belirlenmiştir. Aydınlatma metnin devam eden bölümlerinde taraflar bu kısaltma sözcüklerle ifade edilir.

 

 

TARAFLAR

Adres Aydınlatmadaki Anıldığı İsim Aydınlatmadaki Rolü
 

Özbu Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

Özbudent Diş Hastaneleri

 

 

Veri Sorumlusu

Özbudent tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verileri, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

BİLGİLENDİRME

Özbudent Diş Hastaneleri olarak kliniğimizden sağlık hizmeti alan hastalarımızın kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni ile hastalarımız kişisel veri işleme operasyonlarına ilişkin olarak ayrıntılı şekilde bilgilendirilmek ve aydınlatılmak istenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler hakkında işbu aydınlatma metni; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Özbudent Diş Hastaneleri olarak hastalarımızın kişisel verilerinin korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere hastalarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında Özbudent Diş Hastaneleri olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

 

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
 

VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI İLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
 

 

 

 

 

KİMLİK

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Kanuni Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,

 

 

 

 

LOKASYON

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.
 

MÜŞTERİ İŞLEM

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.

 

 

 

 

SAĞLIK VERİLERİ

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 

 

PAZARLAMA VERİLERİ

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Açık Rıza
 

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Açık Rıza

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Özbudent tarafından;

 1. Avukat (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)

 

 1. Mali müşavir (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)

 

 1. E-Faturaözel entegratör ve saklama hizmet sağlayıcısına (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)

 

 1. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından talep edilmesi durumunda; Sağlık Bakanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla)

 

 1. Dijital medya ve sosyal medya hesaplarından tanıtım amacıyla üçüncü şahsılara (Açık Rızanızın bulunması durumunda ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak)

paylaşılabilecektir.

Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Özbudent tarafından;

 1. Fiziki ortamda (otomatik olmayan yöntemler), sözlü şekilde, kliniğimizle yapılan sözleşmeler, onam formları, hasta kayıt evrakları, makbuzlar, çağrı merkezi kayıtları, fatura, gişe, talep bilgisi, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler üzerinden;

 

 1. Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise e-mailler ve internet sitemizde mevcut iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 

 1. İletişim ve Bilgi Edinme

 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://ozbudent.com/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 

 1. “Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 2. Noter kanalıyla gönderebilir,
 3. [email protected] adresine sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ TABLOSU

 

Adres

 

E-POSTA

 

KEP

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

[email protected]

 

[email protected]

 

 

Hemen Ara
WhatsApp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?