fbpx

 

 

TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusunun Bilgileri

Veri sorumlusu hakkındaki tüm resmi bilgiler aşağıda gibidir. Aydınlatma metninde sürekli olarak tarafların isimlerinin yazılmaması için kısaltma belirlenmiştir. Aydınlatma metninin devam eden bölümlerinde taraflar bu kısaltma sözcüklerle ifade edilir.

 

 

VERİ SORUMLUSU

Adres Aydınlatmadaki Anıldığı İsim Aydınlatmadaki Rolü
 

Özbu Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

Özbudent

 

 

Veri Sorumlusu

 

Özbudent tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanlarının kişisel verileri, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

BİLGİLENDİRME

Özbudent olarak tedarikçi olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni ile tedarikçimiz olarak bulunan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişiler aydınlatılmak istenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler hakkında işbu aydınlatma metni; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Özbudent olarak tedarikçimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere tedarikçimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında Özbudent olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI İLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
 

 

 

 

Kimlik

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması.

 

 

 

 

İletişim

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması.
 

 

 

 

Tedarikçi İşlem

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Yetkili Kişi, Kurum, ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Özbudent tarafından;

 

 1. Avukat, (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla bu amaçla sınırlı olarak)

 

 1. Mali müşavir, (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla bu amaçla sınırlı olarak)

 

 

 1. E-Faturaözel entegratör ve saklama hizmet sağlayıcısına (Finans ve Muhasebe İşleri ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)

 

 1. Banka ve finans kuruluşlarına (Sözleşmenin ifasından kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla)

 

 1. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili mevzuat uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla, talep eden kurumun görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla)

ile paylaşılabilecektir.

Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Özbudent tarafından;

 1. Fiziki ortamda (otomatik olmayan yöntemler), sözlü şekilde, şirketimize sözleşmeler, makbuzlar, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, fiziki faturalar, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler üzerinden;

 

 1. Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise KEP sistemleri, otomasyonlar, e-posta, e-fatura, e-arşiv sistemleri üzerinden toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 

 

 1. İletişim ve Bilgi Edinme

 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://ozbudent.com/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 

 1. “Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 2. Noter kanalıyla gönderebilir,
 3. [email protected] adresine sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ TABLOSU

 

Adres

 

E-POSTA

 

KEP

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

[email protected]

 

[email protected]

 

Hemen Ara
WhatsApp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?