fbpx

 

KAMERA KAYITLARININ ALINMASI

İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Bilgileri

Veri sorumlusu hakkındaki tüm resmi bilgiler aşağıda gibidir. Aydınlatma metninde sürekli olarak tarafların isimlerinin yazılmaması için kısaltma belirlenmiştir. Aydınlatma metninin devam eden bölümlerinde taraflar bu kısaltma sözcüklerle ifade edilir.

 

 

VERİ SORUMLUSU

Adres Aydınlatmadaki Anıldığı İsim Aydınlatmadaki Rolü
 

Özbu Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

 

Özbudent

 

 

Veri Sorumlusu

Özbudent tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, ziyaretçilerimizin kişisel verileri, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanılarak İşleneceği

Kişisel verileriniz Özbudent tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmakla beraber bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki amaçlar ve eşleştirilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz;

VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI İLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
 

 

Kamera Kayıtları

 

 

Fiziksel Mekan Güvenliği

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Kamera Kayıtları Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve belirtilen amaçlarla Özbudent tarafından;

 1. Avukat, (hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla)

 

 1. Yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir. (Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyla)

Yurt dışına herhangi bir şekilde aktarım gerçekleşmemektedir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Özbudent tarafından;

Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) toplanan kişisel veriler kamera kayıt sistemleri ile toplanmaktadır.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde sayılan haklara sahiptir. Şirketimiz ilgili kişinin haklarını kullanması halinde üzerine düşen tüm yükümlülükleri şirketin menfaatleri ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirecektir.

İlgili kişi;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kişi tarafından şirketimize yukarıdaki maddeler uyarınca başvuru halinde başvuruyu, Kişisel Verilerin Korunması Politikası da gözetilerek en geç 30 gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 

 1. İletişim ve Bilgi Edinme

 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://ozbudent.com/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 

 1. “Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 2. Noter kanalıyla gönderebilir,
 3. [email protected] adresine sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ TABLOSU

 

Adres

 

E-POSTA

 

KEP

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

Meclis Mah. Atatürk Cd. No: 105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul

 

[email protected]

 

[email protected]

 

 

Hemen Ara
WhatsApp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?